பிரத்யகம்

அனுமன் கவசம்


(ஸ்ரீ ராமர் அருளியது)

அன்றாடமும் படிப்பதோடு, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அரசமரத்தடியில் அமர்ந்து படிப்பது மிகு சிறப்பு.

ஹனுமான் பூர்வத பாது தக்ஷிணே பவனாத்மஜ:
ப்ரதீச்யாம் பாது ர÷க்ஷõக்ன: ஸெளம்யாம் ஸாகர தாரனு:
ஊர்த்வம்மே கேஸரீ பாது விஷ்ணு பக்தஸ்து மேஹ்யத:
லங்கா விதாஹக : பாது ஸர்வாபத்ப்யோ நிரந்தரம்
ஸுக்ரீ வ ஸ சிவ: பாது மஸ்தகே வாயு நந்தன:
பாலம் பாது மஹாவீர: ப்ருவோர் மத்யே நிரந்தரம்
நேத்ரோ சாயாபஹாரீச பாதுமாம் ப்லவகேஸ்வர:
கபாலௌ கர்ணமூலேது பாதுமே ராமகிங்கர:
நாஸாயாம் அஞ்சனாஸுனு: பாதுவக்த்ரம் ஹரீஸ்வர
பாது கண்டஞ்ச னதத்யாரி: ஸ்கந்தௌ பாது ஸுராய்சித:
புஜௌ பாது மஹா தேஜா : கரௌது சரணாயுத:
நாகன் நகாயுத: பாது குöக்ஷள பாது கபீஸ்வர:
வ÷க்ஷõ முத்ரரபஹாரீச பாது பார்ஸ்வே மஹா புஜ
ஸீதா ஸோகப்ரஹர்தாச் ஸ்தனௌளி பாது நிரந்தரம்
லங்காபயங்கர: பாது ப்ருஷ்டதுதஸே நிரந்தரம்
நாபீம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரோ மே கடிம் பாது ஸமீரஜ:
குஹ்யம் பாது மஹாப்ராச்ஜ: ஸக்தினீச ஸிவப்ரியா:
ஊரூச ஜானுனீ பாது லங்கா ப்ராஸாத பஞ்சன:
ஜங்கே பாது கபிஸ்ரேஷ்ட : குல்பம் பாது மகாபல:
அசலோத்தாரக: பாது பாதௌ பாஸ்கர ஸன்னிப:
அங்கான்யமித ஸத்வாட்ய: பாது பாதாங்குளீஸ்ஸதா
ஸர்வாங்காநி மஹாஸுர: பாது ரோமாணி சாத்மவான்
ஹனூமத் கவசம் யஸ்து படேத் வித்வான் விசக்ஷண:
ஸ ஏவ புருஷஸ்ரேஷ்ட : புக்திம் முக்திஞ்ச விந்ததி:….
சுந்தரமூர்த்தி

நன்றி…..

Comment here