ஆயுர்வேதம்

கார்போகரிசி

கார்போகரிசி ஒரு செடி வகை
யைச் சேர்ந்தது. ஆரம்பத்தில் சைனாவிலும் இந்தி
யாவில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது இது சுமார்
3 அடி உயரம் வரை வளரும். இது ஊட்டச்சத்
துள்ள மணற்பாங்கான மண்ணில் நன்கு வளரும்.
இலைகள் அகலமாக இருக்கும், கொத்தாக
இருக்கும். ஒரு கிளையில் 8-12 பூக்கள் பூக்கும்.
அவை காயகி விதைகள் உண்டாகும். சுமார் 7-8
மாதங்களில் முதிர்ந்து விடும். இதன் விதையிலிருந்து
எண்ணெய் எடுப்பார்கள்(ரோகன் பாப்சி) இதன்
இலை,பழம், விதை, வேர் யாவும் மருத்துவப்
பயனுடையவை. இதை வணிக ரீதியாகப் பயிர்
செய்வார்கள். ஒரு எக்டருக்கு 7 கிலோ விதை
களை 2 அடிக்கு 2 அடி என்ற இடைவெளியில்
பண்படுத்திய நிலத்தில் நடுவார்கள். தண்ணீர்
விட்டு பயிர் பாதுகாப்புச் செய்து 7-8 மாதங்களில்
முதிர்ந்த பழுத்த சற்று பழுப்பக் கலந்த கருப்பாக
மாறி ஒரு வகை வாடை கண்ட பொழுது அறுவடை
செய்ய வேண்டும். பின் விதைகளை நிழலில்
உலர்த்த வேண்டும். ஒரு எக்டருக்கு சுமார்
2000 கிலோ காய்ந்த விதைகள் கிடைக்கும்.
இதிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள். வருட
செலவு ரூ.30,000 வரவு ரூ.75000 வருமானம்
45,000 கிடைக்கும்.

Comment here