மாவட்டம்

குறிஞ்சிப்பாடியில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,28,763

ஆண்கள் = 1,13,521

பெண்கள் = 1,15,230

இதரர் = 12

வாக்கு சாவடி = 255

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 20,36,076

ஆண்கள் = 10,10,263

பெண்கள் = 10,25,698

இதரர் = 115

வாக்கு சாவடி = 2300

குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,28,763

ஆண்கள் = 1,13,521

பெண்கள் = 1,15,230

இதரர் = 12

வாக்கு சாவடி = 255

திட்டக்குடி தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,11,254

ஆண்கள் = 1,04,255

பெண்கள் = 1,06,999

இதரர் = 2

வாக்கு சாவடி = 247

விருத்தாசலம் தொகுதியில்​ உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,38,430

ஆண்கள் = 1,19,918

பெண்கள் = 1,18,501

இதரர் = 11

வாக்கு சாவடி = 282

நெய்வேலி தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,06,125

ஆண்கள் = 1,03,862

பெண்கள் = 1,02,251

இதரர் = 12

வாக்கு சாவடி = 231

பண்ருட்டி தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,32,964

ஆண்கள் = 1,14,188

பெண்கள் = 1,18,763

இதரர் = 13

வாக்கு சாவடி = 257

கடலூர் தொகுதியில்​ உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,24,782

ஆண்கள் = 1,08,569

பெண்கள் = 1,16,184

இதரர் = 29

வாக்கு சாவடி = 227

புவனகிரி தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,39,952

ஆண்கள் = 1,20,189

பெண்கள் = 1,19,749

இதரர் = 14

வாக்கு சாவடி = 291

சிதம்பரம் தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,35,980

ஆண்கள் = 1,16,138

பெண்கள் = 1,19,831

இதரர் = 11

வாக்கு சாவடி = 260

காட்டுமன்னார்கோயில் (தனி) தொகுதியில் உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை = 2,17,824

ஆண்கள் = 1,09,623

பெண்கள் = 1,08,190

இதரர் = 11

வாக்கு சாவடி = 250

Comment here