குழந்தை நலம்

குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாதது :

CANCER-ஐ உருவாக்கும் காரணத்தால் 65 நாடுகள் SNICKER-ஐ தடை செய்துள்ளது.
உங்கள் குழந்தைகளின் நலன் உங்கள் கையில்.

குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாதது :
MSG Monosodium Glutamate உள்ள இன்றைய தின்பண்டங்கள் எலும்பை உருக்கி பல்லை சொத்தையாக்கக் கூடியது.

😈 Kurkure
😠 Lays
😨 Bingo
😱 Cheetos
😲 Jelly
😵 Boomer
😳 Kinder joy
😢 Cream Biscuit
👹 5 Star
👺 Dairy Milk
👽 Kit kat
👾 Perks
👿 Munch
💀 Snickers

Comment here