ஜோசியம்

நட்சத்திர மரங்கள் – அஸ்வினி – எட்டிமரம்

நட்சத்திர மரங்கள் –அஸ்வினி

27 நட்சத்திரங்களில் முதலாவதாக உள்ள நட்சத்திரம்

அஸ்வினி நட்ச்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நடவேண்டிய மரம் எட்டிமரம்

தமிழ் பெயர்                    :   காஞ்சிரம்

ஆங்கில பெயர்                  :   NUXVOMICA TREE /STRYCHINNE TREE

சமஸ்கிருதம்                    :   விஷமுஷ்டி, குபில

ஹிந்தி                          :   ஹர் ,குசிலா

தெலுங்கு பெயர்                 :   MUSHDI

மலையாளபெயர்                 :   KURUINJI

 

தாவரவியல் பெயர்               :   SYRYHNOS NUXVOMICA L

GENUS                                                                         :       SYRYHNOS

SPECIES                                                                        :       NUXVOMICA

FAMILY                                                                          :      LOGANIACEAE

ORDER                                                                            :      LOGANIALS

CLASS                                                                               :     DICOTYLEDNES

SUB CLASS                                                                        :     ARCHICHLAMYDEAE

PHYLUM                                                                            :     ANGIOSPERMAE

Comment here