பொது

மஹாமேரு புஷ்பம்”! பூ

Rate this post

இமய மலையில்…

400ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைப் பூத்திடும் ”

மஹாமேரு புஷ்பம்”! பூ

காணகிடைக்காத அாிய பூ

ஆகையால் முடிந்த வரை

அடுத்தவா்கள் பாா்த்திட உதவுங்கள்

இதற்க்கடுத்து பாா்க்க வேண்டுமென்றால்
இன்னும் 400 ஆண்டுகள் ஆகும்

குடுத்து வச்ச தலைமுறை

நாம் தான்

Comment here