வானிலை

மே 4ஆம் தேதி முதல் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பமாகிறது

Rate this post

இந்தியாவில் அக்னி நட்சத்திர காலம் ஆரம்பிக்கப் போகிறது. மே 4ஆம் தேதி முதல் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பமாகிறது. நாடு முழுவதும் பல மாநிலங்களில் அனல் காற்று வீச ஆரம்பித்து விட்டது.

Comment here