யுகங்கள்

Rate this post

யுகங்கள்

1 கற்பகம்            – 1000 சதுர் யுகம்

1 மனுவந்தரம்        – 71  சதுர் யுகம்

1000  சதுர்யுகம்      4 யுகங்கள்

4 யுகங்கள்        -43,00,000   ஆண்டுகள்

கிரதயுகம்          4 x  43,00,000  ஆண்டுகள்

திரேதா யுகம்       3x 43,00,000   ஆண்டுகள்

துவாபர யுகம்      2 x 43,00,000  ஆண்டுகள்

கலியுகம்           1 x 43,00,00௦     ஆண்டுகள்

1 ஆண்டு வட்டம்    =  60  ஆண்டுகள்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*