உலகம்

ரஷ்யாவின் ராயல் பெல் !

மணிகள் மனிதன் ஆரம்ப காலங்களில் கண்டுபிடித்த

தொண்மையான இசைக்கருவி. இந்தியாவின் பெரும்பாண்மையான மதங்களில் மணிகள் 

உபயோகித்தமைக்காண ஆதாரம் உண்டு.

Comment here