பொது

ஹென்றி ஹட்சன்

ஹட்சன் நதிக்கரையில் உயிரினங்களை ஆராய்ச்சி செய்து வந்த ஹென்றி ஹட்சன் தனது குறிப்பேடுகளில் தாமஸ் ஹில்ஸ் மற்றும் ராபர்ட் என்பவர்கள் கடல் கன்னியை பார்த்ததாகவும் , அதன் உடலின்  மேல் பகுதி பார்பதற்க்கு மனிதனைப்போலவும் கீழ் பகுதி மீனை போலவும் இருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Comment here