இறைவனுக்கு பக்தியே முக்கியம் என்பதை உணர்த்திய ராகவேந்திரர்

ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்டிருந்த ராகவேந்திரர், ஒருமுறை மாளவி என்ற ஊரில் உள்ள கோவிலில் தங்கியிருந்தார். ஒரு நாள் மூல ராமருக்கான பூஜைகளை முடித்து விட்டு ஓய்

Read More

குன்றாது சிவயோகம் கூர்மையாகும்

ஒன்றாகத்தான் கொடுத்து உருக்கி மைந்தா உண்மையுடன் பத்துக்கு ஒன்று வெள்ளி நன்றாகத் தான் கொடுத்து உருக்கிப்பாரு நல்ல வெள்ளி மாத்ததிகம் நலமாய்க்காணும் நின்

Read More