இந்தியாவில் ஏப்ரல் மாதம் வரை 661.54 லட்சம் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி

இந்தியாவில் நடப்பாண்டில் ஏப்ரல் மாதம் வரை 661.54 லட்சம் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது கோல் இந்தியா நிறுவனம் 534.7 லட்சம் டன் நிலக்கரியை உ

Read More

தேசிய வருமானம், நாணயக் கொள்கை, நிதிக் கொள்கை-GDP, GNP, NDP, NNP, Repo, Reverse Repo, SLR, CLR, CRAR

GDP, GNP, NDP, NNP, Repo, Reverse Repo, SLR, CLR, CRAR -            பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைக் கருத்துகளின் மேலோட்டத்தை எளிய மொழியில் எளிதாகப் புரிந்

Read More

நிரந்தர வைப்பு நிதி (PPF) vs LIC ஜீவன் உமங் ஒரு ஒப்பீடு

படித்த நடுத்தர வர்கத்தினரில் பலர், காப்பீட்டில் முதலீடு செய்யாமல் நிரந்தர வைப்பு நிதியில் (PPF) முதலீடு செய்ய விரும்புவார்கள். இன்று இவை இரண்டையும்

Read More