பாரி

பறம்பு மலையை ஆண்ட குறுநில மன்னர். வேள்பாரி என்றும் வழங்கப்படுகிறார். இவர், தாம் சென்ற வழியில், தம் தேரைத் தடுத்த முல்லைக் கொடி, தேரை விரும்பியதாகக் கர

Read More

பேகன்

பொதினி (பழனி) மலைக்குத் தலைவர். மழை வளம் மிக்க அம்மலையின் காட்டில் மயில்கள் திரிந்து கொண்டிருக்கும். ஒருநாள் அப்படித் திரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மயில் அ

Read More

முதலாம் குலோத்துங்கன்

முதலாம் குலோத்துங்கன் கி.பி. 1120 – கி.பி. 1170: சோழர் வரலாற்றில் குலோத்துங்கசோழன் மிகப்பெரிய திருப்புனையை ஏற்படுத்தினார். குலோத்துங்க சோழன் பிள்ளை

Read More

முதலாம் இராஜேந்திரன்

முதலாம் இராஜேந்திரன் கி.பி. 1002 – கி.பி.1044: முதலாம் இராசராச சோழனுக்குப் பிறகு அவரது மகன் முதலாம் இராஜேந்திரன் அரியணை ஏறினார். முதலாம் இராஜேந்திர

Read More

சங்கால சோழர்கள் இலக்கியம்

இலக்கியம்: சங்கால சோழர்கள் மற்றும் பிற்கால சோழர்கள் பற்றி, அறிந்துகொள்ள இலக்கியங்கள் சிறந்த சான்றுகளாக உள்ளன. சேக்கிழாரின் பெரிய புராணம் சைவ பக்தர்

Read More

சோழர் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட சோழ நாணயங்கள்

நாணயங்கள்: சோழ அரசர்கள் பொன், வெள்ளி, செப்பு நாணயங்களை வெளியிட்டனர். அவற்றில் பொற்காசுகள் மிக்க குறைவாகவும், வெள்ளி செப்புக்காசுகள் அதிகமாகவும் கிட

Read More

சோழர்கால நினைவுச் சின்னங்கள்:

நினைவுச் சின்னங்கள்: சோழர்கால வரலாற்றை அறிந்துகொள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மிக முக்கிய சான்றுகளாய் பயன்படுகின்றன. நினைவுச் சின்னங்கள் ஆலயங்களின் ப

Read More

சோழர் கால கல்வெட்டுகள்

கல்வெட்டுகள் சோழர் கால வரலாற்றைப் பற்றிய தகவல்களை அறிய உதவும் சான்றுகளில் முதன்மையானவை கல்வெட்டுகள் ஆகும். சோழ அரசர்களின் வாழ்க்கை, ஆட்சிமுறை மற்று

Read More

முற்கால சோழர்களின் சான்றுகள்

சான்றுகள் கிடைக்கக் கூடிய பொருத்தமான சான்றுகளின் அடிப்படையில்தான் எந்தவொரு சமூகம் அல்லது அரசாட்சியின் வரலாற்றையும் எழுத முடியும். சோழர்களைப் பற்றி

Read More

தொல் தமிழரின் பானை கழிவறைகள்

  தமிழகத்தில் பொதுவில் மலம் கழிக்கும்அநாகரீக வழக்கம் பெருவாரியாக இருக்கிறதுஎன்று நம் மேல் ஒரு பழி உண்டு தமிழ் நாட்டில் முன்பு தனிக் கழிப்பறைகள

Read More