ஜாதகத்தில் எந்தெந்த கிரகங்கள் கெட்டால் எந்தெந்த சுவாமியை வழிபடவேண்டும்

சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசசிவாச்சாரியார்*.... சாதகத்தில் சூரியன் கெட்டால், சிவன் கோவிலுக்குப் போங்க. சந்திரன் கெட்டால் அம்பாள் கோவில்' செல்வாய

Read More