மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை

இன்று தமிழ்ப் புதின முன்னோடி மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பிறந்த தினம். (அக்டோபர் 11, 1826)* இவர் புகழ் பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர். 1878 இல் இவர் எழுதிய பி

Read More