திருஷ்டி என்றால் தமிழில் பார்வை

♥️படுகையில் இருந்து எழும் பொழுது (ஆண்கள் )வலது கால் பெருவிரலை பூமியில் அழுத்தி எழ வேண்டும் ♥️பெண்கள் இடது கால் பெருவிரலை பூமியில் அழுத்தி எழ வேண்டு

Read More

“சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்டது ;;

                             எனக்கு அலுத்துப்போய் விட்டது.  கோபம்கோபமாக வருகிறது!   இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும், “சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்

Read More