மந்” என்றால் மனம்

மந்திரம் என்றால் என்ன? NTN சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசசிவாச்சாரியார்*... மந்திரம் என்ற சொல் ஆதி சமஸ்க்ருத மொழியில் இருந்து வந்தது. "மந்" என்

Read More