இரண்டே இரண்டு சொட்டில் தடுப்பு மருந்து

போலியோ: "மொத்தமும் தேவையில்லை.அதில் இரண்டே இரண்டு சொட்டுக்கள் போதும்..." --என்று அவர் கூறியதை உலகம் பலத்த அதிசயம் கலந்த ஆச்சர்சயத்துடன் பார்த்தத

Read More