இந்திய மரபணுக்கள்- Indian DNA;

இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சித் துறையில் சத்தமில்லாமல் ஒரு சாதனை நிகழ்த்தப் பட்டிருக்கிறது. பெரிய அளவில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள மரபணுக்கள் (ஜீன்களை) பற

Read More

“சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்டது ;;

                             எனக்கு அலுத்துப்போய் விட்டது.  கோபம்கோபமாக வருகிறது!   இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும், “சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்

Read More