பூரி ஜெகன்னாதர் கோயிலின் அற்புதங்கள்

1. கோயிலின் கொடி காற்றடிக்கும் திசைக்கு எதிர் திசையில் பறக்கும். 2. கோயில் இருக்கும் பூரி என்ற ஊரின் எந்த இடத்தில் எந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தாலு

Read More