அதி அற்புதம் வாய்ந்த வெள்ளெருக்கு விநாயகர்

எருக்கஞ்செடி குடும்பத்தைச் சேர்ந் தது வெள்ளெருக்கு. நீல எருக்கு, ராம எருக்கு என ஒன்பது வகையான எருக்குகள் இருக்கின்றன எருக்கஞ்செடி 12 ஆண்டுகள் மழை இல்ல

Read More