வெகுண்டோன் அவிநயம்,  ஐயமுற்றோன் அவிநயம்,

நடிப்பிற்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் என்று அன்றொருக் காலத்தில் சிவாஜி கணேசனைக் குறிப்பிடுவது வழக்கம் ஆனால் உண்மையி லேயே நடிப்புக்கு இலக்கணம் வகுத்த ஒரு நூல்

Read More