சுப ஓரை, அசுப ஓரை என்றால் என்ன.

நம் வெற்றி அடைய எந்த ஓரை மிக மிக முக்கியம். ஓரை என்பது சூரிய உதயத்தில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. அந்த நாளின் கிழமை அதன் முதல் ஓரையாக கொள்ளப்படுகிறது

Read More