பரிகாரம் என்றால் என்ன?

  பசி எடுத்தால் சாப்பிடுவது பரிகாரம். தாகம் எடுத்தால் நீர் அருந்துவது பரிகாரம். நோய் வந்தால் மருந்து சாப்பிடுவது பரிகாரம் . தோசம் என

Read More