முருகப்பெருமானின் விஸ்வரூபக் காட்சி

பன்னிரண்டுத் திருமுகங்களும் முப்பத்திரண்டுத் திருக்கரங்களும் கொண்ட ஞானக்கந்தனின் ஸ்ரீபரமேஸ்வரரூபம் என்னும் விஸ்வரூபம் !! ஓங்கார ஸ்ரூபமாக உள்ள ந

Read More