“சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்டது ;;

                             எனக்கு அலுத்துப்போய் விட்டது.  கோபம்கோபமாக வருகிறது!   இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும், “சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுவிட்

Read More