தமிழ் மருத்துவத்தை பயன்படுத்தும் ஐரோப்பிய நாடுகள்

ஐரோப்பியரை பறங்கியர் என்று பண்டைத்தமிழர் அழைத்தனர் . அதுகூட ஐரோப்பியர்கள்பறங்கி போல வெண்மையாக இருப்பதால் என்று நினைத்துவந்தேன் . அண்மையில் ஒரு ஆய்வு

Read More

பிரபஞ்சம் உருவானதத்தின் வரிசை ரகசியம்

நமசிவய எனும் அஞ்செழுத்து சைவத்தின் வெறும் மந்திரம் அல்ல ! இது ஒரு சித்தர்களின் பரிபாஷை ! பிரபஞ்சம் உருவானதத்தின் வரிசை ரகசியம் இது குறித்து திரு

Read More