அரிவட்டாய நாயனார்

கணமங்கலம் எனும் ஊரில் பிறந்த வேளான் தொழில் செய்துவந்த அடியார் தாயனார்.நீர் வளம் நில வளம் மிக்க நாடு அடியாரின் நாடு.மக்கள் யாதொரு குறையுமின்றி வாழ்ந்த

Read More

யவன போர்க்கருவிகள் -தமிழ் மன்னர்கள்

பண்டையத் தமிழ் மன்னர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் மூலஅறிகிறோம் .இவர்களுக்குள் இடைவிடாது ஏதாவது போர் நிகழ்ந்தவாறுதான் இருந்துள

Read More

திருவடி சரணம் ஸ்ரீரங்கா !

பெரிய பெருமாளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போன கதை தெரியுமா! ஒரு சுவையான சம்பவம் ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவதார சமயத்தில் நடந்தது. ஸ்ரீ ராமானுஜர், பெரிய பெரும

Read More