திருவாசகத்துக்கு உருகாதார், ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்;

திருவாசகத்துக்கு உருகாதார், ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்" என்பது தொடர்ந்து வழங்கி வரும் ஒரு பழஞ்சொல் ஆகும் . அப்பரது சம்பந்தரது தேவாரங்களின் பதிகங்களில்

Read More