வே’ என்ற ஒற்றைத் தமிழெழுத்து

09/01/2019 tamilmalar 0

“வே’ என்ற ஒற்றைத் தமிழெழுத்து அல்லது தமிழ்ச் சொல்லிற்கு ‘மறை’ (மறைத்து வைத்தல்) என்பது பொருளாகும். தாவரங்களின் வேரானது, மண்ணுக்குள் ஓடி மறைந்து கிடப்பதாலேயே அது ‘வே’ர் எனப்பட்டது. மறைந்திருந்து தாக்குவதாலேயே அவன் ‘வே’டன் […]