ஜப்பானிய கல்வி ஆராய்ச்சியாளர் திரு.ஹயாத்தோ கரூர் பரணி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கலாச்சார பரிமாற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்.

கரூர் பரணி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கலாச்சார பரிமாற்ற நிகழ்வு ஜப்பானிய கல்வி ஆராய்ச்சியாளர் ஹயாத்தோ கலந்து கொண்டார் கரூர் பரணி வித்யாலயா ச

Read More

2035ல் என்னென்ன தொழில்கள்

எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்" GOLDEN AGE COMING SOON? 2035ல் என்னென்ன தொழில்கள் இருக்கும்,இருக்காது ?? நெலம இப்படியே தொடரும்னு எதிர்பார்க்கறது தவறு,

Read More