ஜப்பானிய கல்வி ஆராய்ச்சியாளர் திரு.ஹயாத்தோ கரூர் பரணி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கலாச்சார பரிமாற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்.

கரூர் பரணி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கலாச்சார பரிமாற்ற நிகழ்வு ஜப்பானிய கல்வி ஆராய்ச்சியாளர் ஹயாத்தோ கலந்து கொண்டார் கரூர் பரணி வித்யாலயா ச

Read More