கல்விபொது

கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு

Rate this post

கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கல்லூரி பேராசிரியர்களும் ஓவர் கோட் அணிய வேண்டும்

அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பதிவாளர்களுக்கும் உயர்கல்வித்துறை கடிதம்

பேராசிரியர்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் ஏற்படாதவாறு சீருடை போன்ற ஆடைகள் அணிய வேண்டும்

தங்கள் உடலமைப்பை வெளிக்காட்டாதவாறு மேலங்கியை அணிய வேண்டும் – உயர்கல்வித்துறை

Comment here