1. உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு மருத்துவம்

2. விரதம் இருப்பது ஒரு மருத்துவம்

3. இயற்கை உணவு என்பது ஒரு மருத்துவம்

4. சிரிப்பு என்பது ஒரு மருந்து

5. தூக்கம் என்பது ஒரு மருந்து

6. பச்சைக் காய்கறிகள் உண்ணுவது ஒரு மருந்து

7. சூரிய ஒளி ஒரு மருந்து

8. ஒருவரை நேசிப்பது ஒரு மருத்துவம்

9. நன்றி உணர்வு ஒரு மருத்துவம்

10. குற்றத்தை மன்னிப்பது ஒரு மருத்துவம்

11. தியானம் என்பது ஒரு மருத்துவம்

12. இறைவனை நினைப்பதும் துதிப்பதும் ஒரு மருத்துவம்

13. மனதிற்கு பிடித்தமான பாடல் மற்றும் இசையில் நடனம் ஆடுவது ஒரு மருத்துவம்

14. சரியாகச் சிந்திப்பதும்
சரியான மனநிலையில்
இருப்பதும் ஒரு மருத்துவம்

15. நல்ல நண்பர்களுடன் இருப்பது ஒரு நல்ல மருத்துவம்

இந்த மருந்துகளை இந்த மருத்துவங்களை போதுமான அளவு நாம் எடுத்துக் கொண்டால் மருந்தகங்களில் உள்ள மருந்துகள் நமக்கு அரிதாகவே தேவைப்படும்.