சங்கீச்சரம் ஆலயம்-சங்கும் செல்வமும்

இறைவழிபாட்டில் சங்குக்கு பெரும்பங்கு உண்டு.வலம்புரிச் சங்கு இருக்கும் இடத்தில் செல்வம் இருக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இந்த வரிசையில் தேவர்களும் அசுரர்கள

Read More