ஈழநாட்டு மகாவம்சம் – வரலாற்று நூலில் இடம்பெற்ற ,தண்டுத் தாவரம்!

வெற்றிலை. Piper betle 2500.ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றிய பணப்பயிர்! மலேசியா உன் தாய் நாடு! ஈழநாட்டு ‘மகாவம்சம்’ என்ற வரலாற்று நூலில் இடம்பெற்ற தண்டுத

Read More