செய்யக்கூடாதவை , கந்த சஷ்டி விரதம் இருப்பவர்கள்

கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்து முருகனை வணங்கினால் தீராத நோய்கள் தீரும் திருமண பாக்கியம் கை கூடி வரும் புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஐப்ப

Read More