ஆரிய மன்னன் யாழ்ப்பிரமதத்தன் – குறுந்தொகை

சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான குறுந்தொகையில் ஆரிய மன்னன் யாழ்ப்பிரமதத்தன் என்பவர் இயற்றியதாக ஒரு பாடல் இருப்பதை பார்த்தது வியப்பாக இருந்தது அதிலும்

Read More