ரஷ்யாவில் வௌவாலிடமிருந்து மேலும் ஒரு புதிய வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு – வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

ரஷ்யாவில் தற்போது “சார்பெகோவைரஸ்” என்ற மேலும் ஒரு புதிய வகை வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு புதிய வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ப

Read More