ட்விட்டர் பயன்பாடு எப்போதும் அதிகமாக உள்ளது – எலான் மஸ்க்

ட்விட்டர் பயன்பாடு எப்போதும் அதிகமாக உள்ளது' - எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் பயன்பாடு எல்லா நேரத்திலும் அதிகமாக உள்ளது. இது வேடிக்கையான விஷயம். செர்வர் மட்

Read More