பூமிக்கு நிலவுக்கும் இடையிலான தூரம் மாறுபடு- ஆராய்ச்சியில் பகீர் தகவல்

பூமியில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3.8 செ.மீ.விலகிச் செல்லுவதாகவும், இந்த நிகழ்வு பல பில்லியன் ஆண்டுகளாக நடந்துவருவதாகவும் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

Read More