சந்திரகிரகணத் கண்களால் பார்த்தால் என்னவாகும்?

சந்திரகிரகணத் கண்களால் பார்த்தால் என்னவாகும். சூரியன், பூமி, நிலவு மூன்றும் மிகத் துல்லியமாகவோ அல்லது ஏறத்தாழவோ, ஒரே வரிசையில் வரும்போது சூரிய ஒளிய

Read More